فرهنگ ما

 

Core Value: We Create, We Share

Mission: To bring health and happiness to more people

Brand Proposition: Quality Branding Integrity

Brand Culture: JMOA CFZ Eco–Home, A Better Home

Vision: To build a world class platform to enhance health and business opportunities

 

هسته‌ اصلی ارزشهای جی ام اوشن اونیو : ما ایجاد کرده ایم، با هم شریک میشویم

مأموریت: آوردن سلامتی و شادی برای اکثریت مردم

موقعیت نام تجاری: یکپارچگی و هماهنگی نام تجاری با کیفیت سرویسها و محصولات

فرهنگ نام تجاری: سلامت و نشاط فردی و محیط زیست سالم با محصولات جی ام اوشن اونیو،برای زندگی سالمتر

چشم انداز: ساخت برنامه کاری با جایگاهی جهانی برای بالا بردن امکانات سلامتی و شغلی

 

Company culture is the driving force of a company. At JMOA CFZ, we “Create and Share.” We wholeheartedly embrace this philosophy as a lifetime

pursuit. In so doing, we believe we can work together with our customers, employees and all others to create a better and more harmonious society.

  فرهنگ یک شرکت نیروی محرک آن شرکت می‌باشد. در شرکت تولیدی جی ام اوشن اونیو، ما «تهیه و تولید نموده وبا شما به اشتراک گذارده ایم». ما از صمیم قلب این فلسفه را به عنوان یک هدف در تمام طول عمرمان پذیرفتیم. در انجام این کار، ما باور داریم که می توانیم با یکدیگر، با مشتریانمان، کارمندان و همه افراد دیگر جهت ایجاد یک جامعه بهتر و هماهنگ‌ ،همکاری کنیم.